+90 (212) 321 09 00

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

MADDE 1 – 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 125 inci maddesinin birinci fıkrası ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “Personel Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan  “Personel Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Personel Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Sınav hazırlık komisyonu, Bakan onayı ile en az biri Personel Genel Müdürlüğünden olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder.”

İlgili diğer maddeler için lütfen tıklayınız.