+90 (212) 321 09 00

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARA VİTAMİNLER, MİNERALLER VE BELİRLİ DİĞER ÖĞELERİN EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARA VİTAMİNLER, MİNERALLER VE BELİRLİ  DİĞER ÖĞELERİN EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

MADDE 1 – 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“ı) Beslenme beyanı: Bir gıdanın içerdiği enerji, besin öğeleri veya diğer öğeleri nedeniyle beslenme yönünden aşağıda belirtilen yararlı özelliklere sahip olduğunu belirten, ileri süren veya ima eden,

1) Enerji için; “Sağlar”, “Azalan veya artan oranda sağlar”, “Sağlamaz”,

2) Besin öğeleri ve/veya diğer öğeler için; “İçerir”, “Azalan veya artan oranlarda içerir”, “İçermez”

şeklindeki herhangi bir mesajı,

i) Beyan: Mevzuat gereğince zorunlu olmayan, herhangi bir formdaki resimli, grafik veya sembolik gösterimler de dâhil olmak üzere, bir gıdanın kendine özgü özellikleri olduğunu belirten, ileri süren veya ima eden herhangi bir mesaj veya gösterimi,

j) Ortalama tüketici: Sosyal, kültürel ve lisanla ilgili faktörler dikkate alındığında makul bir seviyede bilgilendirilmiş ve makul seviyede dikkatli ve tedbirli olan tüketiciyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Genel Müdürlüğün kendi inisiyatifi ile veya bir başvuru sahibi tarafından kendisine yapılan başvuru üzerine EK-1 ve EK-2’de Yönetmelik değişikliği yapılması karara bağlanır. Bu kapsamdaki değişiklikler için, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir. Bilimsel Komisyonun görüşüne ihtiyaç duyulması halinde, 7 nci maddede belirlenen kurallar uygulanır. Başvuru sahibi tarafından yapılan başvuru ile ilgili olarak Bilimsel Komisyon tarafından yapılacak bilimsel değerlendirmeler için başvuru dosyası hazırlanırken Genel Müdürlük tarafından yayımlanan ilgili kılavuzlar dikkate alınır.”

“(6) EK-1’de listelenen vitaminler ve/veya minerallerin, EK-2’de listelenen formlarda gıdalara eklenmesi halinde, bu vitamin ve/veya mineraller, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 20 nci ve 21 inci maddelerinde belirtilen kurallara uygun olarak EK-2’de listelenen formları ile bileşenler listesinde belirtilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Birinci fıkrada belirtilen maksimum miktarlar ve ikinci fıkrada belirtilen koşullar belirlenirken, nüfusa yönelik referans alım miktarları güvenli üst limitlerine yakın olan vitaminler ve mineraller için; gerekli olduğunda, her bir ürünün, genel nüfusun veya nüfusun belirli gruplarının toplam diyetine katkısı dikkate alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 ‒ (1) Vitaminler veya mineraller dışında bir diğer öğenin ya da vitaminler veya mineraller dışında bir diğer öğeyi içeren bir bileşenin gıdalara eklenmesi veya gıdaların üretiminde kullanılması; söz konusu diğer öğe veya bileşenin alım miktarının, dengeli ve çeşitli bir beslenme ile normal tüketim koşullarında beklenen makul alım miktarlarını aşmasına neden oluyorsa ve/veya tüketiciler için potansiyel bir risk oluşturuyorsa bu bölümde belirlenen süreç takip edilir.

(2) Genel Müdürlük, gerekli hallerde, bir diğer öğeyi veya bu diğer öğeyi içeren bileşeni EK-3’e dâhil etmek için Yönetmelik değişikliği yapılması kararı alabilir. Bu kapsamda yapılacak bir değerlendirme sırasında, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurabilir.

(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan bir değerlendirme sonucunda;

a) Sağlık üzerinde zararlı bir etkisi bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, söz konusu diğer öğe ve/veya bu diğer öğeyi içeren bileşen;

1) EK-3 Bölüm A’ya dâhil edilir ve gıdalara eklenmesi veya gıdaların üretiminde kullanılması yasaklanır veya

2) EK-3 Bölüm B’ye dâhil edilir ve gıdalara eklenmesine veya gıdaların üretiminde kullanılmasına sadece EK-3 Bölüm B’de belirtilen koşullar altında izin verilir.

b) Sağlık üzerinde zararlı bir etkisinin bulunma ihtimalinin olduğu, ancak bu konudaki bilimsel belirsizliklerin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda, söz konusu diğer öğe EK-3 Bölüm C’ye dâhil edilir.

c) Bakanlık acil durumlarda, bir diğer öğeyi ve/veya bu diğer öğeyi içeren bir bileşeni EK-3 Bölüm A veya Bölüm B’ye dâhil etmek için gerekli tedbirleri alır.

(4) Belirli gıdalar için bazı diğer öğelerin kullanımı hakkında bu Yönetmelikte belirlenenlere ilave olarak kendi özel mevzuatında kısıtlamalar veya yasaklamalar getirilebilir.

(5) Başvuru sahibi, EK-3 Bölüm C’de yer alan bir diğer öğenin bir gıdada veya gıda grubunda belirli koşullarda kullanılması durumunda güvenilir olduğunu gösteren ve bu kullanımın amacını açıklayan bilimsel verileri içeren başvuru dosyasını, değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe sunabilir. Başvuru dosyasının Genel Müdürlük tarafından geçerli dosya olarak dikkate alınması için, ilgili diğer öğenin EK-3 Bölüm C’ye dâhil edilmesine ilişkin olarak ikinci ve üçüncü fıkra uyarınca alınmış kararın yürürlüğe girmesinden itibaren on sekiz ay içinde sunulmuş olması gerekir. Sunulan başvuru dosyasının değerlendirilmesi aşamasında, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir.

(6) Genel Müdürlük, bir diğer öğenin EK-3 Bölüm C’ye eklenmesinden itibaren 4 yıl içinde, bu diğer öğenin kullanımına izin vermek için veya gerektiğinde bu diğer öğeyi EK-3 Bölüm A ya da Bölüm B’ye dâhil etmek için karar alabilir. Genel Müdürlük bu kararı alırken, mevcut ise, beşinci fıkrada belirtildiği şekilde değerlendirilmek üzere sunulan herhangi bir başvuru dosyasına ilişkin Bilimsel Komisyonun görüşünü de dikkate alır. Bakanlık, acil durumlarda, bir diğer öğe ve/veya bu diğer öğeyi içeren bir bileşeni atıf yapılan listeden çıkarmak için gerekli tedbirleri alır.

(7) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların kapsamındaki konulara ilişkin değerlendirmeler için 12 ve 13 üncü maddelerde belirlenen kurallar uygulanır.

(8) Beşinci fıkrada belirtildiği şekilde Bilimsel Komisyonun görüşüne ihtiyaç duyulması halinde 14 üncü maddede belirlenen kurallar uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığında ve ikinci fıkrasında yer alan “Listeye” ibareleri “EK-3’e” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığında ve ikinci fıkrasında yer alan “Listeye” ibareleri “EK-3’e” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Listenin İnceleme Altına Alınmış Diğer Öğeler bölümünde” ibaresi “EK-3 Bölüm C’de” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Uyum süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) EK-3 Bölüm-B’de yer alan hükümlere uygun olmayan gıdalar 31/12/2020 tarihinden sonra son tüketiciye arz edilemez ve piyasada bulunamaz. Gıda işletmecileri, 31/12/2020 tarihine kadar Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine uymak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin, “2. MİNERAL MADDELER” başlıklı bölümüne “kalsiyum sülfat” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-3 eklenmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/3/2017

30000

Ekleri için lütfen tıklayınız.