+90 (212) 321 09 00

TÜRK GIDA KODEKSİ SPORCU GIDALARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ GÖRÜŞE AÇILDI

TÜRK GIDA KODEKSİ SPORCU GIDALARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ GÖRÜŞE AÇILDI

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 TÜRK GIDA KODEKSİ

SPORCU GIDALARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(Taslak….)

 MADDE 1 – 06/12/2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği’nin 5 inci maddesinin (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) ve (f) bentleri eklenmiştir.

 “(e) Spor gıdalarında, önerilen günlük kullanım dozu 3 g’ı geçmeyecek şekilde kreatin monohidrat kullanılabilir.

   (f) Kullanılacak kreatin monohidratın saflık kriterleri ulusal veya uluslararası belirlenen kabul edilir saflık kriterlerine uygun olur.”

 MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

 “(k) Kreatin monohidrat içeren sporcu gıdalarının etiketinde; kafein içeren gıdalarla birlikte alınmaması gerektiğine dair uyarı yer alır.”

 Geçiş hükümleri

 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri 31/12/2019 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

 MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 MADDE 4  – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

"Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ine 17.09.2018 tarihine kadar görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

Görüşlerinizi ilgili mail adresine iletmek için ilgili formu bilgisayarınıza buradan yükleyebilirsiniz.