+90 (212) 321 09 00

GÜNCELLENEN SKKY ‘DEKİ YERALTI SUYU KİRLİLİK İZLEMELERİ, BTEX ve AOX ANALİZLERİ

17.12.2022 tarih ve 32046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Tablo 23 Yer Altı Suyu Kirlilik İzlemeleri  ve Tablo 24 Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atık suların Alıcı Ortama Deşarj  Standartları tablolarında  yer alan  parametrelerin  analizleri konulu duyuru

 YER ALTI SUYU KİRLİLİK İZLEMELERİ

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Yeraltı Suyu Kirlilik İzlemeleri-Tablo 23’de, Yer Altı Suyu Kirlilik İzlemeleri başlığı altında Düzenli depolama sahalarından kaynaklanabilecek yeraltı suyu kirliliğinin tespit edilebilmesine ilişkin yeraltı suyu kuyularında izlenecek parametreler verilmekte ve alınacak numunelerin su kapsamında değerlendirileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, su kapsamında TS ISO 5667-11 Yeraltı Sularından Numune Alma Kurallarından  ve Tablo 23’ de yer alan parametrelerden akredite olan laboratuvarların yapacakları kapsam genişletme başvuru talepleri Bakanlıkça değerlendirilecektir. Akreditasyonu olmayan laboratuvarların ise bu parametrelerde, akredite olduktan sonra 31.12.2024 tarihine kadar Bakanlığa yapacakları kapsam genişletme başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. TS ISO 5667-11 Yeraltı Sularından Numune Alma Kurallarından akreditasyonu olmayan laboratuvarların başvuruları kabul edilmeyecektir.

BTEX ve AOX ANALİZLERİ

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde, Tablo 24 Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atık suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları’nda, atık su kapsamında BTEX ve AOX parametreleri yer almaktadır.

BTEX parametresinde; Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesinde atık su kapsamında Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinden yetkili laboratuvarlar, bu parametrede Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde atık su kapsamında da analiz yapabilir ve rapor hazırlayabilirler. Ayrıca, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesinde atık su kapsamında BTEX parametresinde yetkili olmayıp da akreditasyonu olan laboratuvarların kapsam genişletme başvuru talepleri Bakanlıkça değerlendirilecektir. Akreditasyonu olmayan laboratuvarların ise akredite olduktan sonra 31.12.2024 tarihine kadar Bakanlığa yapacakları kapsam genişletme başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

AOX parametresinde atık su kapsamında akreditasyonu olan laboratuvarların kapsam genişletme başvuru talepleri Bakanlıkça değerlendirilecektir. Akreditasyonu olmayan laboratuvarların ise akredite olduktan sonra 31.12.2024 tarihine kadar Bakanlığa yapacakları kapsam genişletme başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.